Plačilo oskrbnine

Višina plačila se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in premoženje družine. Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ plačajo 30 % plačila za drugega otroka, ki jim je določeno kot znižano plačila vrtca, za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca. Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca na centru za socialno delo (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Ekonomska cena Vrtca »Jurček« pri OŠ Gornji Petrovci  trenutno znaša 442,58 EUR.

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega koledarskega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice.

Enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev vložite pri krajevno pristojnem centru za socialno delo – osebno, po pošti, elektronsko. Če ponovno uveljavljate pravico do otroškega dodatka ali subvencije vrtca (ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati), lahko vložite vloga za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtca.

Obračunavanje prispevka za oskrbo otroka v vrtcu za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil (v sorazmernem deležu s plačilom od EC). Za obračun odsotnosti so starši dolžni odsotnost napovedati oziroma jo javiti vzgojiteljici do 8. ure zjutraj na dan, ko bo otrok odsoten.

Če je otrok zaradi bolezni ali zdravstvenih razlogov odsoten dalj časa (mesec dni ali več), lokalna skupnost kot financer (občina Gornji Petrovci za svoje občane) lahko za ta čas staršem plačilo vzgojnine dodatno zniža za 50%. Starši so dolžni vrtcu v roku 5 dni po otrokovem prihodu predložiti dokumentacijo, izdano s strani pristojne zdravstvene institucije, ki dokazuje odsotnost zaradi bolezni in na občini pisno zaprositi za znižanje.

Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo odsotnost otroka pisno napovedati v anketi ali vsaj 7 dni pred nastopom. Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti otrok zagotavlja lokalna skupnost v kateri je otrok prijavljen.

Upravičenost in uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Do subvencioniranja programov predšolske vzgoje iz javnih sredstev so upravičeni starši otrok, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče oziroma ima vsaj eden od staršev prijavljeno začasno prebivališče in je hkrati zavezanec za dohodnino.

Vlogo za subvencijo za znižano plačilo vrtca oddajte na pristojnem centru za socialno delo na obrazcu enotne vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev v mesecu preden otrok začne obiskovati vrtec.

Novo vlogo je treba vložiti v mesecu, v katerem se izteče pravica. Na primer, če subvencija vrtca velja do 31. marca, je treba vlogo vložiti v mesecu marcu.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

(Skupno 564 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost