»Dobrodošli v džungli!« – November v 3. skupini

Megla in slabo vreme sta nas je pregnalo v Afriko. Na potovanje smo se odpravili  Pavčkovim  Jurijem Murijem. Spoznali smo fanta, ki se ni želel umivati, skozi zgodbo pa tudi afriške živali.

Na potovanje v džunglo smo se podali ob poslušanju njenih zvokov ter ob umetniških slikah Henrija Rousseauja. Doživeto smo poustvarili v likovni tehniki kolaž.

Naši otroci so že veliki in vedo, da se moramo umivati, ker nas napadajo virusi in bacili, ki so vse naokrog. Spoznali smo kako se pravilno in temeljito umijejo roke. Da pa bomo zdravi je pomembno tudi vsakodnevno gibanje. Kadar ne moremo ven, si dan v vrtcu popestrimo z jogo- spremenimo se v različne živali in se pri tem tudi zabavamo, sprostimo in umirimo.

Obeležili smo tudi tradicionalen slovenski zajtrk. Pogovarjali smo se iz česa dobimo kruh, kdo nam da mleko, maslo in med. Učimo se tudi pesmice in deklamacija na to temo.

Fotografije si lahko ogledate v galeriji slik 3. skupine.

                                                                                                              Vzgojiteljica Vanja K. Novak

“Razigran uživaj dan!”

Jesen je mesec oktober čudovito  pobarvala. Lepo vreme nas je vabilo na prosto.  Rdeča nit v TEDENU OTROKA je bila – »razigran uživaj dan!«

V gozdu smo nabirali naravni material, se igrali z njim in si ustvarili kotiček za naravnim materialom za igro v igralnici.. Spoznali smo nove gibalne igrice ter pretekli smo mini kros. Ogledali smo si lutkovno predstavo Razbita buča, ki nam je bila tudi iztočnica za nadaljnje ustvarjanje. Izrezljali smo buče in jih,  razstavili pred vrtcem ter se pri tem tudi strašno zabavali. Dneve v vrtcu smo si popestrili z razigrano matematiko. Seveda pa nismo pozabili niti na čarovnice… Nekaj fotografij si lahko ogledate v galeriji 3. skupine.

 

                                                                                                                                              Vzgojiteljica Vanja K. Novak

23. september- Dan slovenskega športa v vrtcu – 3. skupina

Glavni namen praznika je spodbuda k športnemu udejstvovanju vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije, zato smo se tudi mi odločili da bomo sodelovali in to kar preko celega tedna.

V ponedeljek smo praznovali rojstni dan. Praznovanje je vedno obarvano gibalno, saj vključuje plesno gibalne igre in različne plese.

V torek smo se odpravili na pohod do Nedele, tako smo opravili tudi prvi jesenski pohod v okviru projekta »mali sonček.«

V sredo smo v telovadnici spoznali, kako trenirajo in navijajo najmlajši nogometaši.

V četrtek smo skupaj z gusarjem Šanijem najprej poslušali zgodbico o davnem panonskem morju, nato pa smo skupaj z njim telovadili na trim stezi, za zaključek pa smo poiskali njegov zaklad.

V petek smo šli na sprehod v gozd, kjer smo srečali Rdečo kapico, volka in lovca..

Teden smo preživeli športno, bili smo telesno aktivni, uživali smo v naravi, otrokom so bile dejavnosti všeč, tako da bomo skušali aktivno preživeti čim več dni v vrtcu…

Vanja Kajzer Novak, vzgojiteljica 3. skupine

Kmetija

Sončni september nas je zvabil na prosto. Obiskali smo kmetijo, ki je v naši neposredni bližini. Pot do nje poteka mimo travnikov in vinogradov. Med potjo smo opazovali prelepo naravo, spremembe v naravi, opisovali smo, kaj kmetje sedaj delajo na njivah.

Na kmetiji nas je z veselim rezgetanjem pričakala Lučka. Koze so se sprva sramežljivo skrivale, potem pa so se le opogumile in nas prišle pozdravit.. Edino kozel ne. » Je v karanteni« je rekel Lujzek, ki nas je prišel pozdravit. Otroci se niso mogli načuditi živalim, radovedno so ličkali koruzo, dvigovali buče, se sladkali s sladkim grozdjem in vinogradniškimi breskvami.. Kot pravi prekmurska šega—če prideš prvič k hiši moraš dobiti jajčko. In otroci so jih dobili. Naravnost iz kokošnjaka- kar pa seveda ni preveč razveselilo glavnega v njem- gospoda petelina.

Čas je kar prehitro tekel.. da ne bi zamudili kosila, smo se kar prek travnikov podali nazaj v vrtec. Nastalo je veliko novih spominov in obljuba Lujzeku.. » Še pridemo!«

                                                                                                                                                  Vzgojiteljica Vanja

Umetniki

Po čudovitem sprehodu smo v vrtcu tudi malo ustvarjali. Opazovali smo sončnice v naravi, v vazi, z lupo.. Odkrivali smo umetniške stvaritve Van Gogha.. in se tudi spremenili v umetnike.

O B V E S T I L O

Priznavanje pravice do brezplačnega vrtca za drugega in vsakega nadaljnjega otroka od 1. 9. 2021 dalje

 Novost:

 • Starši, ki imajo v vrtec vključena hkrati dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni.mlajšega otroka oproščeni.
 • Starši so oproščeni plačila za vrtec za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali so starejši sorojenci še v vrtcu (npr. tretji otrok je edini v vrtcu, starejša dva sta že v osnovni šoli).

Splošno pravilo določanja znižanega plačila vrtca:

Prvo rojeni otrok je prvi otrok (starši plačajo za vrtec v višini znižanega plačila v %, ki jim je določen z odločbo CSD);

Drugo rojeni otrok je drugi otrok (starši so plačila za vrtec oproščeni, če je mlajši otrok v vrtcu skupaj s starejšim otrokom);

Tretji in nadaljnji rojeni otrok je tretji, četrti in vsak nadaljnji otrok (starši so plačila za vrtec oproščeni, četudi ni hkrati v vrtec ključen njegov sorojenec). 

Potek oprostitve plačila:

Staršem, ki imajo na dan 1. 9. 2021 veljavno odločbo o znižanem plačilu vrtca za otroke, ki so vključeni v vrtec (v času veljavnosti odločbe ni prišlo do nobenih sprememb), ni treba vlagati novih vlog. Pravica do brezplačnega vrtca se jim bo priznavala neposredno na podlagi zakona do izteka veljavnosti odločbe. CSD jim bo posredoval pisno obvestilo o novih oprostitvah plačila vrtca, vrtci pa bodo podatek iz obvestila prejeli preko aplikacije CEUVIZ.

 – Starši, ki se jim je odločba iztekla z dnem 31. 8. 2021, bo CSD po uradni dolžnosti odločil o podaljšanju pravice.

– Starši, ki so otroke na novo vključili v vrtec s 1. 9. 2021, so morali vlogo oddati v mesecu avgustu, da jim bo pravica do znižanega plačila vrtca priznana s 1. 9.2021. Opozarjamo, da morajo starši vlogo za znižano plačilo vrtca kljub dejstvu, da zakon za tretjega otroka določa tim. brezpogojno brezplačnost, še vedno oddati vlogo na CSD, da jim izda odločbo.

Obvestilo Centra za socialno delo

Avtomatično podaljševanje pravic

 V mesecu avgustu 2021  bomo centri za socialno delo odločali o podaljšanju letnih pravic iz javnih sredstev (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice, subvencija kosila) avtomatično po uradni dolžnosti, enako kot je to potekalo že v letu 2019 in 2020. Upravičencem za podaljšanje prejemanja navedenih pravic ni potrebno oddati vlogo.
V primeru , da center za socialno delo ne bo razpolagal z vsemi dokazili, ki so potrebna za izdajo odločbe/informativnega izračuna, bomo vlagatelje obvestili s pozivom za predložitev dokazil. S takojšnjim odzivom na poziv, bodo upravičenci prispevali k hitrejši rešitvi zadeve.

Nova  vloga se odda v primerih, ko vlagatelji:

 • pravico uveljavljajo prvič; vlogo oddajo na obrazcu »Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev«, https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1468
 • uveljavljajo novo pravico  za otroka;  vlogo oddajo na obrazcu »Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev« (npr. za otroke, ki bodo prvič začeli obiskovati vrtec v mesecu septembru, vlagatelj vlogo za znižano plačilo vrtca odda v mesecu avgustu;  npr. otrok bo s septembrom pridobil status dijaka, vlagatelj vlogo za državno štipendijo odda avgusta; npr. otrok bo z oktobrom študent, vlagatelj odda vlogo septembra),
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1468
 • sporočajo spremembo (spremembo števila oseb ali upravičencev, spremembo ali vključitev
  v vzgojno izobraževalni zavod, spremembo statusa učenca, dijaka ali študente in spremembo
  vrste periodičnega dohodka, pri državni štipendiji pa tudi druge okoliščine, ki jih ureja ZŠtip-1); spremembo oddajo na obrazcu »Obrazec za sporočanje sprememb«,
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1481

Rok za izdajo odločbe je 2 meseca. Centri za socialno delo v obdobju od avgusta do oktobra odločamo o povečanem številu pravic. Organizacijo dela smo prilagodili potrebam in se bomo potrudili, da bodo vloge rešene v zakonskem roku in da bo izplačevanje pravic potekalo nemoteno.

Začetek izdajanja informativnih izračunov

 V mesecu juniju 2021 smo centri za socialno delo začeli z izdajo informativnih izračunov. Informativni izračuni se bodo najprej izdali za pravico do otroškega dodatka, subvencijo vrtca, subvencijo malice in subvencijo kosila, kasneje sledi še pravica do državne štipendije. Prvi informativni izračuni so bili  izdani za priznanje pravice do otroškega dodatka in subvencije vrtca s 1. julijem 2021.

Namen informativnega izračuna je, da se stranki omogoči čimprejšnje izvrševanje pravic, do katerih je upravičena. Z informativnim izračunom se začasno odloči o upravičenosti do pravice, njeni višini in obdobju upravičenosti.

Informativni izračun ima enako vsebino kot odločba in bo stranki vročen na enak način kot velja pravilo za vročanje odločb za pravice iz javnih sredstev (navadno vročanje z dostavo v hišni predalčnik, šteje se da je vročitev opravljena 21 dan od dneva odpreme, ki je označen na informativnem izračunu).

Če se upravičenec ne strinja z ugotovitvijo v informativnem izračunu, bo lahko vložil ugovor, o katerem odloča center za socialno delo. Rok za vložitev ugovora je 15 dni od dneva vročitve. Ministrstvo je tudi pripravilo predlog ugovora.

Zoper ugovor na informativni izračun,  center za socialno delo izda odločbo, na katero se stranka lahko pritoži.

Pri informativnem izračunu je pomembno, da se pravica začne izvrševati z dnem odpreme informativnega izračuna in vložen ugovor ne zadrži izvrševanja informativnega izračuna. Če oseba ne vloži ugovora, se informativni izračun šteje za dokončno odločbo centra za socialno delo. Oseba, ki zoper informativni izračun ni ugovarjala, nima pravice do pritožbe.

Pripravila: Cvetka Bogdan, Strokovna delavka za prejemke in oprostitve – Vodja Službe ZUPJS

Slovenski tradicionalni zajtrk

 

11. junija smo ponovno obeležili tradicionalni slovenski zajtrk. Kuharica Marjanca nam je pripravila čudovit aranžma, otroci so se posladkali z medom, ki so ga danes za njih zjutraj dostavile pridne čebelice. Nastalo pa je tudi nekaj krasnih izdelkov na temo čebelica.

Vzgojiteljica Vanja

Dogajanje v 2. skupini

V spomladanskih mesecih smo se v drugi skupini posvetili družini. Spoznavali smo družinske člane in jih tudi narisali. O njih smo se naučili pesmice. Spoznavali pa smo tudi različna domača opravila. Pobližje smo spoznali tudi pripravo naših malic. S tem načinom sva jim malo približale pripravo hrane in jih skušale motivirati, da bi poskusili čim več različne hrane. Strokovnjaki svetujejo, da naj otrok vsaj 8 krat poskusi določeno hrano preden se odloči ali jo res ne mara. Veliko bolj je tudi motiviran, če je vključen v pripravo hrane, včasih po »pomoti« da kaj v usta in tako spoznava okuse in tudi lahko začne ceniti delo in trud, ki je vložen v pripravo hrane. Poudarek sva dali tudi na estetski vidik priprave hrane. Otroci so bili ponosni na svoje delo, pri rezanju in strganju, nabadnju so bili zelo aktivni. Spoznali smo tudi nekaj pesmic na to temo, preizkusili pa smo se tudi v različnih spretnostnih sposobnostih s kuhalnico. Spoznali smo marsikaj novega in zanimivega za konec pa so prejeli kuhalnico in kuharsko kapo malega šefa, da bodo lahko dalje ustvarjali tudi doma.

vzgojiteljica Vanja in pomočnica Renata

(Skupno 10.225 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost