O B V E S T I L O

Priznavanje pravice do brezplačnega vrtca za drugega in vsakega nadaljnjega otroka od 1. 9. 2021 dalje

 Novost:

 • Starši, ki imajo v vrtec vključena hkrati dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni.mlajšega otroka oproščeni.
 • Starši so oproščeni plačila za vrtec za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali so starejši sorojenci še v vrtcu (npr. tretji otrok je edini v vrtcu, starejša dva sta že v osnovni šoli).

Splošno pravilo določanja znižanega plačila vrtca:

Prvo rojeni otrok je prvi otrok (starši plačajo za vrtec v višini znižanega plačila v %, ki jim je določen z odločbo CSD);

Drugo rojeni otrok je drugi otrok (starši so plačila za vrtec oproščeni, če je mlajši otrok v vrtcu skupaj s starejšim otrokom);

Tretji in nadaljnji rojeni otrok je tretji, četrti in vsak nadaljnji otrok (starši so plačila za vrtec oproščeni, četudi ni hkrati v vrtec ključen njegov sorojenec). 

Potek oprostitve plačila:

Staršem, ki imajo na dan 1. 9. 2021 veljavno odločbo o znižanem plačilu vrtca za otroke, ki so vključeni v vrtec (v času veljavnosti odločbe ni prišlo do nobenih sprememb), ni treba vlagati novih vlog. Pravica do brezplačnega vrtca se jim bo priznavala neposredno na podlagi zakona do izteka veljavnosti odločbe. CSD jim bo posredoval pisno obvestilo o novih oprostitvah plačila vrtca, vrtci pa bodo podatek iz obvestila prejeli preko aplikacije CEUVIZ.

 – Starši, ki se jim je odločba iztekla z dnem 31. 8. 2021, bo CSD po uradni dolžnosti odločil o podaljšanju pravice.

– Starši, ki so otroke na novo vključili v vrtec s 1. 9. 2021, so morali vlogo oddati v mesecu avgustu, da jim bo pravica do znižanega plačila vrtca priznana s 1. 9.2021. Opozarjamo, da morajo starši vlogo za znižano plačilo vrtca kljub dejstvu, da zakon za tretjega otroka določa tim. brezpogojno brezplačnost, še vedno oddati vlogo na CSD, da jim izda odločbo.

Obvestilo Centra za socialno delo

Avtomatično podaljševanje pravic

 V mesecu avgustu 2021  bomo centri za socialno delo odločali o podaljšanju letnih pravic iz javnih sredstev (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice, subvencija kosila) avtomatično po uradni dolžnosti, enako kot je to potekalo že v letu 2019 in 2020. Upravičencem za podaljšanje prejemanja navedenih pravic ni potrebno oddati vlogo.
V primeru , da center za socialno delo ne bo razpolagal z vsemi dokazili, ki so potrebna za izdajo odločbe/informativnega izračuna, bomo vlagatelje obvestili s pozivom za predložitev dokazil. S takojšnjim odzivom na poziv, bodo upravičenci prispevali k hitrejši rešitvi zadeve.

Nova  vloga se odda v primerih, ko vlagatelji:

 • pravico uveljavljajo prvič; vlogo oddajo na obrazcu »Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev«, https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1468
 • uveljavljajo novo pravico  za otroka;  vlogo oddajo na obrazcu »Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev« (npr. za otroke, ki bodo prvič začeli obiskovati vrtec v mesecu septembru, vlagatelj vlogo za znižano plačilo vrtca odda v mesecu avgustu;  npr. otrok bo s septembrom pridobil status dijaka, vlagatelj vlogo za državno štipendijo odda avgusta; npr. otrok bo z oktobrom študent, vlagatelj odda vlogo septembra),
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1468
 • sporočajo spremembo (spremembo števila oseb ali upravičencev, spremembo ali vključitev
  v vzgojno izobraževalni zavod, spremembo statusa učenca, dijaka ali študente in spremembo
  vrste periodičnega dohodka, pri državni štipendiji pa tudi druge okoliščine, ki jih ureja ZŠtip-1); spremembo oddajo na obrazcu »Obrazec za sporočanje sprememb«,
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1481

Rok za izdajo odločbe je 2 meseca. Centri za socialno delo v obdobju od avgusta do oktobra odločamo o povečanem številu pravic. Organizacijo dela smo prilagodili potrebam in se bomo potrudili, da bodo vloge rešene v zakonskem roku in da bo izplačevanje pravic potekalo nemoteno.

Začetek izdajanja informativnih izračunov

 V mesecu juniju 2021 smo centri za socialno delo začeli z izdajo informativnih izračunov. Informativni izračuni se bodo najprej izdali za pravico do otroškega dodatka, subvencijo vrtca, subvencijo malice in subvencijo kosila, kasneje sledi še pravica do državne štipendije. Prvi informativni izračuni so bili  izdani za priznanje pravice do otroškega dodatka in subvencije vrtca s 1. julijem 2021.

Namen informativnega izračuna je, da se stranki omogoči čimprejšnje izvrševanje pravic, do katerih je upravičena. Z informativnim izračunom se začasno odloči o upravičenosti do pravice, njeni višini in obdobju upravičenosti.

Informativni izračun ima enako vsebino kot odločba in bo stranki vročen na enak način kot velja pravilo za vročanje odločb za pravice iz javnih sredstev (navadno vročanje z dostavo v hišni predalčnik, šteje se da je vročitev opravljena 21 dan od dneva odpreme, ki je označen na informativnem izračunu).

Če se upravičenec ne strinja z ugotovitvijo v informativnem izračunu, bo lahko vložil ugovor, o katerem odloča center za socialno delo. Rok za vložitev ugovora je 15 dni od dneva vročitve. Ministrstvo je tudi pripravilo predlog ugovora.

Zoper ugovor na informativni izračun,  center za socialno delo izda odločbo, na katero se stranka lahko pritoži.

Pri informativnem izračunu je pomembno, da se pravica začne izvrševati z dnem odpreme informativnega izračuna in vložen ugovor ne zadrži izvrševanja informativnega izračuna. Če oseba ne vloži ugovora, se informativni izračun šteje za dokončno odločbo centra za socialno delo. Oseba, ki zoper informativni izračun ni ugovarjala, nima pravice do pritožbe.

Pripravila: Cvetka Bogdan, Strokovna delavka za prejemke in oprostitve – Vodja Službe ZUPJS

Slovenski tradicionalni zajtrk

 

11. junija smo ponovno obeležili tradicionalni slovenski zajtrk. Kuharica Marjanca nam je pripravila čudovit aranžma, otroci so se posladkali z medom, ki so ga danes za njih zjutraj dostavile pridne čebelice. Nastalo pa je tudi nekaj krasnih izdelkov na temo čebelica.

Vzgojiteljica Vanja

Dogajanje v 2. skupini

V spomladanskih mesecih smo se v drugi skupini posvetili družini. Spoznavali smo družinske člane in jih tudi narisali. O njih smo se naučili pesmice. Spoznavali pa smo tudi različna domača opravila. Pobližje smo spoznali tudi pripravo naših malic. S tem načinom sva jim malo približale pripravo hrane in jih skušale motivirati, da bi poskusili čim več različne hrane. Strokovnjaki svetujejo, da naj otrok vsaj 8 krat poskusi določeno hrano preden se odloči ali jo res ne mara. Veliko bolj je tudi motiviran, če je vključen v pripravo hrane, včasih po »pomoti« da kaj v usta in tako spoznava okuse in tudi lahko začne ceniti delo in trud, ki je vložen v pripravo hrane. Poudarek sva dali tudi na estetski vidik priprave hrane. Otroci so bili ponosni na svoje delo, pri rezanju in strganju, nabadnju so bili zelo aktivni. Spoznali smo tudi nekaj pesmic na to temo, preizkusili pa smo se tudi v različnih spretnostnih sposobnostih s kuhalnico. Spoznali smo marsikaj novega in zanimivega za konec pa so prejeli kuhalnico in kuharsko kapo malega šefa, da bodo lahko dalje ustvarjali tudi doma.

vzgojiteljica Vanja in pomočnica Renata

Vzgojno-izobraževalno delo od 12. 4. 2021 dalje

Obveščamo vas, da je Vlada RS sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki velja do 18. aprila.
Z dnem 12. 4. 2021 se ponovno za vse otroke odpirajo vrtci in osnovne šole. Pravila in omejitve pa ostajajo v celoti enaka, kot so veljala v tednu pred zaprtjem.

Izvajanje nujnega varstva za otroke v vrtcu in učence prve triade v času med 1. in 9. aprilom 2021

V skladu z odlokom Vlade Republike Slovenije o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja bodo šole v času med 1. in 9. aprilom 2021 izvajale pouk na daljavo.

V skladu s prej omenjenim odlokom bo za otroke v vrtcih in učence od 1. do 3. razreda zagotovljeno  nujno varstvo, če sta oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji ter zaposleni v poklicnih gasilskih enotah. Zaposlitev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca.

Prosim vas, da v kolikor izpolnjujete zgoraj zapisane pogoje in želite uveljaviti vašo pravico do nujnega varstva, to sporočite svoji vzgojiteljici/razredničarki najpozneje do srede, 31. marca 2021, do 9. ure.

Ravnatelj:
Johann Laco

VPIS OTROK V VRTEC za naslednje šolsko leto 2021/2022

V času od 8. do 19. marca 2021 lahko starši vpišete svoje otroke

v Vrtec JURČEK pri OŠ Gornji Petrovci.

Postopek bo vodila šolska svetovalna delavka, ki je na šoli

vsak ponedeljek, sredo in petek,

 v delovnem času od 7.00 – 15.00 ure.

Kako vpišete otroka v vrtec?

Otroka lahko vpišete s posebno prijavo oz.Vloga za sprejem v vrtec. Vlogo lahko dobite tudi na upravi vrtca.

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. V kolikor so prosta mesta vrtec vpisuje otroke skozi vse šolsko leto.

Otrok, ki ni bil cepljen po programu oz. proti ošpicam, mumpsu in rdečkam in nima ugotovljenih razlogov, da ne more biti cepljen, ne more biti sprejet v javni vrtec.

Kaj je potrebno storiti pred vključitvijo otroka v vrtec?

Starši otrok, ki so sprejeti v vrtec, prejmejo Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti med vrtcem in starši. S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec. V kolikor starši ne boste podpisali pogodbe v 15-dnevnem roku, se smatra, da vlogo za vpis otroka v vrtec umikate.

Po podpisu pogodbe starši še pred vključitvijo otroka v vrtec uredite naslednje:

 • pridobite zdravniško potrdilo za vključitev v vrtec, ki ga izda otrokov pediater.
 • oddate vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Otrok prične obiskovati vrtec z dnem, ki se določi v pogodbi in od takrat dalje je tudi možno postopno uvajanje otroka v vrtec. Več o postopnem uvajanju otroka v vrtec si lahko preberete na spodnji povezavi. Podrobnejše informacije o organizaciji uvajanja boste izvedeli tudi na prvem sestanku za starše otrok novincev.

Obvestilo o spremembi poslovnega računa šole

Spoštovani!

Zaradi vključitve sistema EZR Občine Gornji Petrovci v sistem EZR države, je prišlo do preštevilčenja računa občine in njenih proračunskih uporabnikov.

Obveščamo vas, da bo Osnovna šola Gornji Petrovci s 1. 3. 2021 pričela poslovati z novim poslovnim računom št.: SI56 0110 0609 9012 288, odprtim pri Banki Slovenije.

Delovanje vrtcev skladno z odlokom Vlade RS z dne 28. 1. 2021

Vrtci, ki se nahajajo v »rdečih« regijah, nadaljujejo z izvajanjem dejavnosti v polnem obsegu,
ob upoštevanju preventivnih zaščitnih ukrepov za zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Vrtci, ki se nahajajo v »črnih« regijah, so še naprej zaprti, oziroma v skladu z odlokom z dne 28.
1. 2021 delujejo v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke, katerih oba starša
ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih
v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje
in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski in Policiji. Zaposlitev se
ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca.

V »črnih« regijah, v katerih je z odlokom začasno prepovedano zbiranje ljudi v vrtcih in vrtec
zagotavlja le nujno varstvo, bodo starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni.
Pravno podlago določa Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije
COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE).

Odpiranje vrtcev

Vlada RS je sprejela nov odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, s katerim se v statističnih regijah: Gorenjska, Koroška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska, Podravska, Pomurska, Primorsko-notranjska, Savinjska in Zasavska odpirajo vrtci v polnem delovanju.
Vrtci, ki se nahajajo v regijah, ki jih odlok zaradi slabega epidemiološkega stanja ne navaja (Jugovzhodna-Slovenija, Goriška in Posavska regija), so še naprej zaprti, oziroma se po sklepu župana lahko zagotavlja njihovo delovanje v zmanjšanem obsegu, za starše, ki so zaposleni in varstva za otroka ne morejo zagotoviti na drug način. Vrtci, ki se nahajajo v statističnih regijah, kot to določa 1. točka 1. člena odloka, začnejo v polnem obsegu opravljati dejavnosti 26. januarja 2021.

PKP8 Vlada RS že pripravlja, vanj pa bo vključena tudi določba, ki bo omogočala, da bodo starši, ki otrok v času epidemije ne bodo pripeljali v vrtec, upravičeni do oprostitve plačila. Določba bo veljala tako za javne, kot tudi za zasebne vrtce.

(Skupno 10.703 obiskov, današnjih obiskov 3)
Dostopnost