Nujno varstvo otrok v času od 16. do 27. novembra

Vrtci v Republiki Sloveniji bodo prihodnja  dva tedna ( 16. do 27. november) zaprti. V našem vrtcu še naprej zagotavljamo nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način.

Za starše otrok vključenih v Vrtec Jurček pri OŠ Gornji Petrovci, ki morajo v naslednjem tednu delati, delodajalec pa jim dela ne more omogočiti na daljavo, se bo organiziralo DEŽURSTVO. Dežurstvo bo namenjeno staršem, ki nujno potrebujejo varstvo otrok.

Potrebna bo tudi izjava staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženimi osebami. Glede na potrebe staršev po varstvu, se bo določil tudi poslovalni čas.

V času zaprtja vrtcev bodo starši oproščeni plačila vrtca.

V primeru, da potrebujete nujno varstvo za svojega otroka za naslednji teden, to takoj sporočite svoji vzgojiteljici ali na e-naslov: o-gpetrovci@guest.arnes.si

Lepo pozdrav,

Johann Laco,
ravnatelj

Spoštovani starši!

Vrtci v Republiki Sloveniji bodo tudi prihodnji teden ( 9. do 13. november) zaprti. V skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije pa bo zagotovljeno nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način.

V skladu s sklepom Vlade RS bo Vrtec Jurček pri OŠ Gornji Petrovci tudi naslednji teden zagotavljal nujno varstvo otrok.

Za starše otrok vključenih v Vrtec Jurček pri OŠ Gornji Petrovci, ki morajo v naslednjem tednu delati, delodajalec pa jim dela ne more omogočiti na daljavo, se bo organiziralo DEŽURSTVO. Dežurstvo bo namenjeno staršem, ki nujno potrebujejo varstvo otrok.

Potrebna bo tudi izjava staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženimi osebami. Glede na potrebe staršev po varstvu, se bo določil tudi poslovalni čas.

V času zaprtja vrtcev bodo starši oproščeni plačila vrtca.

V primeru, da potrebujete nujno varstvo za svojega otroka za naslednji teden, to takoj sporočite svoji vzgojiteljici ali na e-naslov: o-gpetrovci@guest.arnes.si

Lepo pozdrav,

Johann Laco,
ravnatelj

Sklep o nujnem varstvu v vrtcu

Na podlagi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in visokošolskih zavodih, sprejetega 23.10.2020 (Uradni list RS, št. 152/20) in 32. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) župan Občine Gornji Petrovci izdajam sledeči

S K L E P

o določitvi izjem od zaprtja vrtcev

 

 1. člen

Vrtec Jurček pri OŠ Gornji Petrovci se določi kot izjema od zaprțja vrtcev in ostaja odprt tudi po 02.11.2020.

 1. člen

Delovanje Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci se organizira v minimalnem obsegu za zagotovitev varstva otrok staršev, ki nujno potrebujejo varstvo otrok.

 1. člen

Do nujnega varstva otrok so upravičeni starši, ki delajo pri delodajalcih, ki opravljajo dela, ki so pomembna za delovanje družbe in države in jim delodajalec v času zaprtja vrtcev zaradi začasne prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ne more omogoči dela na daljavo.

 1. člen

Pri odločanju o izjemah je potrebno upoštevati trenutno epidemiološko stanje v občini in dosedanje epidemiološko stanje v vrtcu, prav tako pa tudi vse predvidene ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki jih je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje.

 1. člen

Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Gornji Petrovci in OŠ Gornji Petrovci ter začne veljati 02.11.2020.

Številka: 007-0001/2020-24
Datum: 30.10.2020

Župan Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber, l.r.

Nujno varstvo v vrtcih

Vrtci v Republiki Sloveniji bodo tudi prihodnji teden zaprti, v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije pa bo zagotovljeno nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način.

V skladu s sklepom Vlade RS bo Vrtec Jurček pri OŠ Gornji Petrovci naslednji teden tudi zagotavljal nujno varstvo otrok.

Za starše otrok vključenih v Vrtec Jurček pri OŠ Gornji Petrovci, ki morajo v naslednjem tednu delati, delodajalec pa jim dela ne more omogočiti na daljavo, se bo organiziralo DEŽURSTVO. Dežurstvo bo namenjeno staršem, ki nujno potrebujejo varstvo otrok.

Potrebna bo tudi izjava staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženimi osebami. Glede na potrebe staršev po varstvu, se bo določil tudi poslovalni čas.

V času zaprtja vrtcev bodo starši oproščeni plačila vrtca. Pravno podlago bo določil interventni zakon.

V primeru, da potrebujete nujno varstvo za svojega otroka za naslednji teden, to takoj sporočite svoji vzgojiteljici. Potrebo po nujnem varstvu lahko sporočite tudi na o-gpetrovci@guest.arnes.si.

Lep pozdrav,

ravnatelj
Johann Laco

Spoštovani starši!

Smo v pričakovanju informacije o statusu vrtcev v naslednjem tednu. Takoj, ko bomo prejeli uradno informacijo, vas bomo o tem obvestili.

Spoštovani starši

Zahvaljujem se vsem staršem otrok v vrtcu, da ste uspeli za naslednji teden svoje dejavnosti organizirati tako, da ste lahko za svoje otroke zagotovili varstvo. Vrtec Jurček je naslednji teden, to je od 26. do 30. oktobra 2020 zaprt. Ta teden ste starši otrok oproščeni plačila vrtca.

Informacije o statusu vrtcev v začetku novembra bo sporočila vlada RS predvidoma v četrtek, 29. oktobra 2020. Morebitna nadaljnja navodila bom objavljal na tej spletni strani, lahko pa tudi neposredno na vaše e-naslove.

Pazite nase in na svoje najdražje. Vsem skupaj želim da ostanete zdravi. To je v tem trenutku najpomembnejše.

Še enkrat iskrena hvala z željo za nadaljnje uspešno sodelovanje.

S spoštovanjem,

ravnatelj,
Johann Laco

OBVESTILO CENTRA ZA SOCIALNO DELO POMURJE

VLOGE ZA OTROŠKI DODATEK, VRTEC, ŠTIPENDIJE

KATERE PRAVICE SE OBNOVIJO AVTOMATSKO?

Državna štipendija:

S prihajajočim šolskim/študijskim letom 2020/21 vsem upravičencem do državne štipendije ne bo potrebno oddati vloge. Če vam pravica do državne štipendije preneha 31. avgusta ali 30. septembra, bo CSD po uradni dolžnosti podaljšal pravico na podlagi pridobljenih podatkov. Če CSD ne bo pridobil podatka o ocenah ali podatka o bivanju, bo k odločbi priložil obvestilo, da lahko dijak/študent zahteva izdajo dopolnilne odločbe, s katero mu bo ob predložitvi ustreznih dokazil dodatek priznan od dneva priznanja pravice do državne štipendije. Dopolnilna odločba bo izdana le na zahtevo dijaka ali študenta.

Otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, subvencija malice in kosila:

Prav tako ni potrebno oddati vloge za podaljšanje ostalih letnih pravic (otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, subvencija malice in kosila).  

Če imate priznano pravico do otroškega dodatka oziroma imajo vaši otroci priznano pravico do državne štipendije, vloge za priznanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije kosila, ni potrebno oddati.

POTREBNO PA JE:

Za prejemnike letnih pravic še vedno obstaja dolžnost sporočanja naslednjih sprememb:
– sprememba števila oseb ali upravičencev,
– vključitev v vzgojno-izobraževalni zavod oziroma visokošolski zavod in izstop,
– sprememba vrste periodičnega dohodka,
– pri državni štipendiji pa tudi druge okoliščine, ki po zakonu, ki ureja štipendiranje, vplivajo na to pravico.
Sprememba se sporoči na obrazcu za sporočanje sprememb.

KDAJ JE POTREBNO ODDATI VLOGO?

Vlogo za uveljavljanje letnih pravic morajo oddati  le tisti posamezniki, ki prvič uveljavljajo pravico. Vloga se odda na pristojni enoti CSD Pomurje, pravice iz javnih sredstev pa pripadajo s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge. Tako je npr. vlogo potrebno oddati najkasneje do 31.8.2020, če želite, da vam bo pravica priznana s 1. septembrom. Izjema je pravica do subvencije malice in kosila. Če pravico uveljavljate med šolskih letom, vam le ta pripada z dnem vložitve vloge.  

Vloge za podaljšanje pa je potrebno oddati tudi za tako imenovane mesečne pravice (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, za subvencijo najemnine, oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka plačila družinskemu pomočniku). Te je potrebno vložiti v mesecu izteka pravice.

KJE DOBITE INFORMACIJE V ZVEZI Z UVELJAVLJANJEM PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV?

Podrobnejše informacije v zvezi z uveljavljanjem pravic iz javnih sredstev dobite na pristojni enoti Centra za socialno delo Pomurje, hiter vodič pri prvem uveljavljanju pravic in pri podaljševanju pravic pa najdete tudi na spletni strani ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: www.mddsz.gov.si.

POVEČANO ŠTEVILO VLOG AVGUSTA IN SEPTEMBRA 2020

V mesecu avgustu in septembru 2020 pričakujemo povečano število vlog. CSD Pomurje se aktivno pripravlja na reševanje vlog z namenom, da bodo vloge rešene v zakonskem roku (zakonski rok za reševanje določene vloge je dva meseca od popolne vloge).
V kolikor bomo pri avtomatskem podaljševanju ali pri novi vlogi ugotovili, da so potrebna dodatna dokazila, bomo prejemnike in nove vlagatelje zaprosili za dopolnitev in vam zato ni potrebno skrbeti. Naprošamo vas, da v primeru prejetega poziva  k dopolnitvi vloge, le-te čimprej dopolnite, da bomo lahko nadaljevali s postopkom ugotavljanja upravičenosti do pravic iz javnih sredstev. S tem boste  tudi sami prispevali k hitremu reševanju vlog.  

Kontakti CSD Pomurje po enotah:

Enota Murska Sobota, Trg zmage 7, 9000 Murska Sobota, tel. št. : 02/535 11 40, e-pošta: gpcsd.mursk@gov.si

Enota Ljutomer, Ulica Rajh Nade 2a, 9240 Ljutomer, tel. št. 02/585 86 60, e-pošta: gpcsd.ljuto@gov.si

Enota Gornja Radgona, Partizanska cesta 21, 9250 Gornja Radgona, tel. št. 02/564 93 10, e-pošta: gpcsd.gornj@gov.si

Enota Lendava, Glavna ulica 73, 9220 Lendava, tel. št. 02/578 98 40, e-pošta: gpcsd.lenda@gov.si

Služba ZUPJS, Ulica Rajh Nade 2a, 9240 Ljutomer, tel. št. 02/585 86 61, 031 603 532, e-pošta: zupjs.csdpomur@gov.si

                                                                                                      Sandra Fekonja

                                                                                                Direktorica CSD Pomurje

Vzgojni timi v šolskem letu 2020/2021

1.skupina:

 • Mateja Meško
 • Klaudia Kučan

2.skupina:

 • Vanja Kajzer Novak
 • Renata Koltaj

3. skupina:

 • Sandra Kerčmar
 • Uršula Török

4. skupina:

 • Sandra Sukič/Sonja Kuferšin
 • Vlasta Grah

O razporedu otrok v posamezne skupine boste starši obveščeni predvidoma med 17. in 21. avgustom.

E-asistent

Spoštovani starši! V našem vrtcu z novim šolskim letom uvajamo aktivnejšo uporabo programske opreme eAsistent za vrtce. V kolikor želite, lahko programsko opremo preverite že v počitnicah. Uporabniško ime in geslo lahko zaprosite na e-naslovu:  johann.laco@guest.arnes.si.
(Skupno 8.918 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost